Voorwaarden

Artikel 1: Definities.

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

1. Algemene Voorwaarden: De algemene leverings- en betalingsvoorwaarden in digitaal of analoog formaat.

2. Opdrachtgever: De partij met wie van den Heuvel Concepts tot een mondelinge of schriftelijke overeenkomst komt.

3. van den Heuvel Concepts: van den Heuvel Concepts gevestigd te Oss, de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden.

4. Overeenkomst: Afspraak tussen Opdrachtgever en van den Heuvel Concepts over het leveren van Diensten en/of Producten, mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm aangegaan.

5. Diensten: Alle werkzaamheden en andere activiteiten die onderwerp zijn van enige aanbieding, offerte, opdrachtbevestiging of andere rechtshandeling in de relatie tussen van den Heuvel Concepts en Opdrachtgever.

6. Producten: Alle roerende zaken die onderwerp zijn van een aanbieding, offerte, opdrachtbevestiging of andere rechtshandeling in de relatie tussen van den Heuvel Concepts en Opdrachtgever.

7. Schriftelijk: Communicatie per brief, per fax of per email.

8. Content: Teksten, afbeeldingen, muziek- en andere informatiebestanden in digitaal of analoog formaat.

Artikel 2: Toepasselijkheid.

1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering van Diensten & Producten door van den Heuvel Concepts aan of ten behoeve van Opdrachtgever.

2. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen door van den Heuvel Concepts en Opdrachtgever.

3. van den Heuvel Concepts wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Opdrachtgever van de hand.

4. Het door Opdrachtgever accepteren van een aanbieding, offerte, opdrachtbevestiging of andere rechtshandeling waarop naar deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.

5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) artikelen van deze Algemene Voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige artikelen onverlet.

6. van den Heuvel Concepts is nooit aansprakelijk voor de content van de website van de opdrachtgever. Alle inhoud, zowel tekst als foto materiaal is eigendom van de opdrachtgever.

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes en opdrachtbevestigingen.

1. Aanbiedingen, offertes en opdrachtbevestigingen zijn geheel vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2. Aanbiedingen, offertes en opdrachtbevestigingen zijn geldig voor de aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is een standaard geldigheidsperiode van kracht van twee weken na de datum waarop de aanbieding, offerte of opdrachtbevestiging is uitgebracht.

3. Overeenkomsten komen tot stand doordat van den Heuvel Concepts de door Opdrachtgever verstrekte verzoek tot levering van een Dienst of Product aanvaardt, dan wel op het moment dat van den Heuvel Concepts tot de uitvoering van een opdracht overgaat.

4. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

Artikel 4: Prijzen en tarieven, meerwerk.

1. Alle door van den Heuvel Concepts vermelde prijzen en tarieven gelden in Euro’s, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2. Alle door van den Heuvel Concepts vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede exclusief transport- en afleveringskosten of reis- en verblijfskosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

3. van den Heuvel Concepts gerechtigd te allen tijde prijzen en tarieven aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen ten aanzien van levering van Diensten of Producten 1 (één) maand na de aankondiging daarvan in.

4. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met een door van den Heuvel Concepts aangekondigde wijziging van prijzen en/of tarieven heeft Opdrachtgever het recht om binnen 8 (acht) dagen na de aangekondigde wijziging de overeenkomst met van den Heuvel Concepts schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de betreffende wijziging ingaat.

5. Indien in overleg met Opdrachtgever wordt afgeweken van de oorspronkelijke overeenkomst tussen van den Heuvel Concepts en Opdrachtgever, zullen de daaruit voortvloeiende kosten voor meerwerk tegen de prijzen en/of tarieven die gelden op het moment van uitvoering aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5: Betaling.

1. De betalingsverplichting gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt.

2. Verschuldigde periodieke kosten, waaronder kosten inzake domeinregistratie, webhosting of andere abonnementsdiensten, worden afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, geïncasseerd middels automatische incasso. De Opdachtgever zal hiervoor een getekende machtiging verschaffen aan van den Heuvel Concepts.

3. Automatische incasso opdrachten zullen 30 (dertig) dagen na factuurdatum afgeschreven worden van het door de opdrachtgever verstrekte (post)bankrekeningnummer. Incasso is alleen mogelijk indien de opdrachtgever beschikt over een Nederlands (post)bankrekeningnummer.

4. Verschuldigde eenmalige kosten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot kosten inzake webdesign, grafisch ontwerp, realisatie van bedrijfsvideo’s of het verhuizen van domeinnamen of hostingpakketten, dienen te worden voldaan per faktuur.

5. Opdrachtgever dient de facturen van van den Heuvel Concepts te betalen binnen de op de betreffende factuur vermelde betalingstermijn. Indien op een factuur geen betalingstermijn is aangegeven, geldt een betalingstermijn van 30 (dertig) dagen.

6. Indien Opdrachtgever geen machtiging tot automatische incasso afgeeft zullen administratieve kosten per faktuur in rekening gebracht worden.

7. Alle betalingen door Opdrachtgever aan van den Heuvel Concepts worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van Opdrachtgever, ongeacht enige andere aanduiding door Opdrachtgever.

8. Enig beroep door Opdrachtgever op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.

9. van den Heuvel Concepts is te allen tijde gerechtigd om terzake van de uitvoering van een opdracht (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen, bijvoorbeeld door middel van een aan van den Heuvel Concepts verstrekte machtiging tot automatische incasso, en de levering op te schorten totdat de vooruitbetaling is ontvangen. Voorts is van den Heuvel Concepts gerechtigd om zekerheid voor betaling te ontvangen in een naar keuze van van den Heuvel Concepts aan te geven vorm, bijvoorbeeld een bankgarantie. van den Heuvel Concepts zal in zodanig geval pas overgaan tot uitvoeren van de Opdracht nadat de gewenste zekerheid is verkregen.

10. Indien Opdrachtgever enige factuur van van den Heuvel Concepts niet binnen de betalingstermijn voldoet of onrechtmatig een automatische incasso terug laat boeken, is Opdrachtgever automatisch in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie nodig is. van den Heuvel Concepts heeft het recht om in een dergelijk geval zonder nadere aankondiging de wettelijke rente over het openstaande bedrag in rekening te brengen.

11. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, te voldoen, kan van den Heuvel Concepts de vordering ter incasso uit handen geven. Opdrachtgever is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde wettelijke rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten. Tevens zal de dienstverlening geblokkeerd worden (blokkeren website en e-mail) totdat aan de betalingsverplichtingen is voldaan.

Artikel 6: Inschakeling derden.

1. Indien en voor zover een goede levering van Diensten en/of Producten dit vereist, is van den Heuvel Concepts gerechtigd om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.

Artikel 7: Verstrekking gegevens door Opdrachtgever.

1. Indien is overeengekomen dat de Opdrachtgever content ter beschikking zal stellen, is de Opdrachtgever gehouden de benodigde content in de door van den Heuvel Concepts gewenste vorm en op het door van den Heuvel Concepts gewenste tijdstip te verstrekken. Door het verstrekken van de content verklaart Opdrachtgever dat geen inbreuk op het auteursrecht of enige ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij van den Heuvel Concepts in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, die hieruit voor van den Heuvel Concepts kunnen voortvloeien.

2. Indien is overeengekomen dat de Opdrachtgever content ter beschikking zal stellen, moet deze voldoen aan de door van den Heuvel Concepts voorgeschreven specificaties ten einde tot een succesvolle levering van Diensten en/of Producten te kunnen komen. De Opdrachtgever dient zorg te dragen voor het feit dat alle informatiedragers, elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten.

3. Indien Opdrachtgever niet in staat is om is de content ter beschikking te stellen of niet in staat is de content binnen de door van den Heuvel Concepts gestelde termijn ter beschikking te stellen aan van den Heuvel Concepts, waardoor een levering van Diensten en/of Producten niet, niet in zijn geheel of niet binnen de gestelde leveringstermijn kan worden uitgevoerd, is van den Heuvel Concepts gerechtigd het totale in de overeenkomst overeengekomen bedrag in rekening te brengen.

4. Indien er door Opdrachtgever gegevens aan van den Heuvel Concepts worden verstrekt die aangemerkt kunnen worden als persoonsgegevens, staat Opdrachtgever er voor in dat terzake van die gegevens is voldaan aan de op het moment van verstrekking geldende wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en dat het gebruik en de bewerking ervan door van den Heuvel Concepts eveneens is toegestaan. Tevens dient Opdrachtgever ervoor te zorgen dat eventuele wijzigingen schriftelijk gemeld worden aan van den Heuvel Concepts.

Artikel 9: Levering, risico en eigendomsvoorbehoud.

1. Opgegeven termijnen voor de levering door van den Heuvel Concepts van Diensten en/of Producten dienen slechts als richtlijn en zijn dus nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die onderwerp zijn van de overeenkomst tussen van den Heuvel Concepts en Opdrachtgever gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop de betreffende Producten in de feitelijke macht van Opdrachtgever of een hulppersoon van Opdrachtgever komen.

3. Opdrachtgever dient alle geleverde Producten direct na aflevering te controleren op mogelijke gebreken of andere tekortkomingen.

4. Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van van den Heuvel Concepts, totdat opdrachtgever alle bedragen die hij aan van den Heuvel Concepts verschuldigd is vanwege door van den Heuvel Concepts geleverde Diensten en/of Producten, alsmede de daarover verschuldigde rente en kosten zoals bedoeld in de artikelen 5.10 en 5.11, volledig heeft voldaan. Voorzover er uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat bepaalde rechten zullen worden verleend of overgedragen, worden deze steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat de daaraan verbonden vergoedingen altijd volledig en tijdig worden voldaan. De aangeboden Diensten en/of Producten van van den Heuvel Concepts mogen alleen worden aangewend voor doeleinden die niet strijdig zijn met de Wet, de goede zeden, de openbare orde, de Netetiquette, de overeenkomst en deze algemene voorwaarden. Doeleinden die hiermee wel strijdig zijn, zijn onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen en gedragingen: – spamming – het inbreuk plegen op auteursrechtelijke beschermde werk(en) of anderszins handelen in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden – het verspreiden van kinderpornografie – het uiten van racistische leuzen – het aanzetten tot oproer – het zonder toestemming binnendringen van andere computers (hacken), waarbij enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.

Artikel 10: Aansprakelijkheid van den Heuvel Concepts.

1. De wettelijke aansprakelijkheid van van den Heuvel Concepts wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van door Opdrachtgever geleden directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen vergoeding. Indien er sprake is van een overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de bedongen vergoeding vastgesteld op het totaal van vergoedingen, bedongen voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan EUR 2.500 en, ingeval de schade bestaat uit door of lichamelijk letsel of zaakbeschadiging, maximaal EUR 2.500 per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.

2. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van van den Heuvel Concepts te herstellen of op te heffen zodat de prestatie van van den Heuvel Concepts wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van die schade. Indien van den Heuvel Concepts en Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk een bindende levertermijn zijn overeengekomen, gelden de kosten die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft moeten maken vanwege het noodgedwongen treffen van voorzieningen omdat van den Heuvel Concepts niet binnen de bindende levertermijn heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen, ook als directe schade.

3. Iedere aansprakelijkheid van van den Heuvel Concepts voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.

4. De aansprakelijkheid van van den Heuvel Concepts is beperkt tot 1 (één) maand na levering van de aangeboden dienst of geleverd product en is uitsluitend naar Nederlands recht en binnen Nederlandse jurisdictie.

5. van den Heuvel Concepts is niet aansprakelijk voor de eventuele schade voor de Opdrachtgever in geval van opheffing of overdracht van een domein. Het is niet toegestaan een merknaam door van den Heuvel Concepts te laten registreren. Geregistreerde merknamen zullen door van den Heuvel Concepts opgeheven worden of naar de rechtmatige houder worden overgedragen.

6. van den Heuvel Concepts is niet aansprakelijk voor eventuele schade voor de Opdrachtgever in geval van de in Artikel 5.11 beschreven blokkering van dienstverlening als gevolg van nalatigheid van Opdrachtgever.

7. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij gerechtigd is de aangevraagde domeinnaam te gebruiken en dat de domeinnaam geen inbreuk maakt op rechten van derden. van den Heuvel Concepts is door de Opdrachtgever gevrijwaard, ter zake van, en schadeloos gesteld voor, alle kosten en schade die voortvloeien uit een aanspraak van een derde dat de domeinnaam inbreuk maakt op diens rechten of wanneer de gebruiker zich niet aan de algemene leveringsvoorwaarden van van den Heuvel Concepts heeft gehouden. Opdrachtgever zal van den Heuvel Concepts onmiddellijk op de hoogte stellen van iedere vordering van een derde dat de domeinnaam inbreuk maakt op diens rechten.

Artikel 11: Overmacht.

1. Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming van van den Heuvel Concepts indien er sprake is van overmacht.

2. Indien de periode van overmacht langer dan 60 (zestig) aaneengesloten dagen heeft geduurd, dan heeft Opdrachtgever het recht om de overeenkomst buitengerechtelijk schriftelijk te ontbinden, zonder dat van den Heuvel Concepts gehouden is tot enige vergoeding van de schade die Opdrachtgever lijdt tengevolge van die ontbinding. van den Heuvel Concepts is gerechtigd tot betaling door Opdrachtgever van alle tot Diensten en/of Producten die tot het tijdstip van ontbinding aan Opdrachtgever zijn geleverd.